VAARDIGHEDEN VOOR DE 21e EEUW

Met het oog op de toekomst.

Wij willen leerlingen een samenhangend geheel van vaardigheden meegeven waardoor ze optimaal kunnen functioneren in de 21ste eeuw. We gaan ervan uit dat de meeste kennis altijd en overal beschikbaar is via het internet. Dan is het belangrijk om te leren hoe je aan de juiste kennis komt.
Tegelijk vinden we het ook belangrijk dat de kinderen van school gaan met een bepaalde basiskennis als verstandelijke startbagage. Het is een feit dat door de ontwikkeling van digitale middelen en media globale grenzen vervagen. Het delen van kennis en het met elkaar (daarover) communiceren gaat een steeds meer centrale rol spelen in onze (toekomstige) samenleving.
Op onze school willen we daarom de komende schooljaren gericht stapje voor stapje aandacht besteden aan de 21st century skills, oftewel vaardigheden voor de 21e eeuw. In schema ziet dat er als volgt uit:

Samenleven (Sociale- en culturele vaardigheden)

Een basisschool is een samenleving in het klein. Kinderen leren er met elkaar om te gaan. Ze leren relaties leggen, relaties onderhouden en relaties herstellen daar waar het ook wel eens mis gaat. Ze leren waarden en normen en ze leren grenzen aan te geven. Ook leren ze samen te geloven en juist vanuit de relatie met God de relaties met anderen met respect aan te gaan. Bij sociale en culturele vaardigheden gaat het om het effectief kunnen leren, werken en leven met mensen van verschillende etnische, sociale en culturele achtergronden. Sociale afkomst en cultuur bepalen in hoge mate hoe we denken, maken en doen, hoe we betekenis geven aan een steeds veranderende samenleving en hoe we met elkaar omgaan en communiceren. Om goed te kunnen samenleven is het van belang, om kennis te hebben van verschillen in sociale en culturele opvattingen en daarmee rekening te houden in het handelen.


Samenwerken (Coöperatieve vaardigheden)

Bij samenwerken gaat het om het gezamenlijk behalen van een doel, en hierin anderen kunnen aanvullen en ondersteunen. In samenwerken zit zowel een sociaal als een kennisgericht deel. Het gaat om:
 • verschillende inbreng bij jezelf en anderen (h)erkennen
 • hulp en feedback vragen, geven en ontvangen
 • een positieve en open houding ten aanzien van andere ideeën
 • respect voor verschillen
 • onderhandelen en afspraken maken met anderen in teamverband
 • functioneren in groepen met van elkaar verschillende groepsleden
 • doeltreffend communiceren

Communicatie

Communicatie vindt plaats in veel verschillende situaties. Elke situatie stelt dezelfde maar ook aangepaste bijzondere eisen aan de vorm die gekozen wordt; omgekeerd is de situatie ook van invloed op de betekenis van de communicatie.

Om succesvol en effectief te communiceren moeten de deelnemers:

 • doelgericht boodschappen kunnen overbrengen en begrijpen
 • passend communiceren in verschillende situaties
 • passende communicatiemiddelen kunnen hanteren
 • effectief gebruik kunnen maken van de mogelijkheden van ICT en technologie.

Creatief denken

Creëren (iets uitdenken en dan uitvoeren) is één van de kenmerken van ons mens-zijn. We willen kinderen stimuleren te Denken, te Durven en te Doen. Ook om waar nodig of te Veranderen, te Verbeteren of te Vernieuwen. Creatieve oplossingen te bedenken door eerst kritisch en doordacht naar problemen, maar ook naar jezelf te kijken. Creativiteit aan de dag te leggen. Dat kan natuurlijk bij de creatieve vakken, maar creatief denken komt eigenlijk bij alle vakgebieden weer terug. Ook "computational thinking" laten we onder Creatief Denken vallen. Computational thinking is iets anders dan (alleen) denken als een computer of leren programmeren. Het is het logisch benaderen van problemen en die (waar mogelijk) oplossen met computertechnologie of op laten lossen met computertechnologie. 


Digitaal-vaardig

Een leerling wordt meer en meer digitaal vaardig als hij of zij:
 • enige basiskennis heeft van computertechnologie (de hardware) 
 • enige mediavaardigheid heeft ("basissoftware" kan inzetten)
 • mediawijs wordt gemaakt, de voordelen van het internet ziet, maar ook de gevaren en hoe deze te tackelen (digitaal burgerschap).
"Toen brak hij vandaar op en groef een andere put en daarover kregen zij geen onenigheid.
Daarom gaf hij hem de naam Rehoboth, want, zei hij, nu heeft de HEERE ruimte voor ons gemaakt."
Genesis 26: 22 | Over de betekenis van de naam Rehoboth

Wij staan op de kaart!

Benieuwd naar nog meer informatie, tevredenheidspeilingen en vergelijking met andere basisscholen?
Klik hier