Werken op de Rehoboth


Op de Rehobothschool bestaan de volgende zes functies voor het personeel:

De directeur
De directeur vormt samen met de adjunct-directeur de schoolleiding en is eindverantwoordelijk voor de gang van zaken in de school. Hij legt verantwoording af aan het schoolbestuur. In de praktijk van de Rehobothschool liggen de directeurstaken vooral op het gebied van personeel, contacten en overleg en onderwijsontwikkeling op school.

De adjunct-directeur
De adjunct vormt samen met de directeur de directie en is de aanspreekbare persoon voor schoolzaken als de directeur niet op school is. Aangezien de directeur ook de directeur van de Rehobothschool is, betekent dit dat de dagelijkse leiding voor 50% in handen van de adjunct-directeur ligt en voor 50% in handen van de directeur.

De groepsleerkracht
De groepsleerkracht is verantwoordelijk voor de uitvoering van het onderwijs en het begeleiden van de leerlingen, levert bijdragen aan de onderwijsvoorbereiding, onderwijsontwikkeling en de schoolorganisatie en neemt deel aan de professionaliseringactiviteiten van het onderwijsteam. Voor groepszaken is hij of zij de aanspreekbare persoon.

De vakleerkracht gym
De vakleerkracht gymnastiek is verantwoordelijk voor de uitvoering van het bewegingsonderwijs en het begeleiden van de leerlingen, levert bijdragen aan de onderwijsvoorbereiding, onderwijsontwikkeling en de schoolorganisatie.

De onderwijsassistente
De onderwijsassistente ondersteunt de leraar in de onderbouw op zijn/haar aanwijzingen bij het verrichten van eenvoudige routinematige onderwijsinhoudelijke taken.

De leraarondersteuner
De leraarondersteuner is iemand (nog) zonder PABO-diploma, met lesgevende kwaliteiten. De leraarondersteuner zal veelal zowel lesgevende taken als onderwijs-assisterende taken doen.

Naast de zes functies, kennen we ook nog een aantal bijzondere taken:

De intern begeleider
De interne begeleider zorgt er voor dat de beschikbare extra hulp aan leerlingen die dit nodig hebben zo goed mogelijk wordt verdeeld en dat de juiste hulp bij de juiste leerling komt. Het gaat om zowel de beschikbare hulp in de school (bijv. remedial teaching) als de beschikbare hulp van buiten de school (bijv. de schoolbegeleidingsdienst).

En verder:

  • De remedial teacher (voor "bijles")
  • De ict-coördinator (voor alle computerzaken)
  • De gedragscoördinator (tevens Veiligheidscoördinator)
  • De managementondersteuner en administratie
  • Interne Vertrouwenspersoon (tevens Pestcoördinator)
  • De bouwcoördinatoren (voor onder-, midden- en bovenbouw)
"Toen brak hij vandaar op en groef een andere put en daarover kregen zij geen onenigheid.
Daarom gaf hij hem de naam Rehoboth, want, zei hij, nu heeft de HEERE ruimte voor ons gemaakt."
Genesis 26: 22 | Over de betekenis van de naam Rehoboth

Wij staan op de kaart!

Benieuwd naar nog meer informatie, tevredenheidspeilingen en vergelijking met andere basisscholen?
Klik hier