Ouders & MR

Goed geïnformeerde en betrokken ouders; heel belangrijk voor uw kind en de school!


GEÏNFORMEERD
Het is altijd van groot belang voor de ontwikkeling van uw kind dat u goed geïnformeerd bent over de gang van zaken op school en in de groep van uw kind. We verwijzen u hiervoor graag naar de "basisinfo" op deze site: de schoolgids, het schoolreglement en het schoolinfo-ABC.

BETROKKEN
Daarnaast is het van groot belang dat u zich betrokken weet bij de werkzaamheden van uw kind op school, dat u weet wat er speelt en op de hoogte bent van de ontwikkeling van uw kind.
Verder is het fijn als u betrokken zou kunnen zijn bij de activiteiten die georganiseerd worden naast het "normale lesprogramma" waar ouderhulp onmisbaar bij is. Als we hulp van ouders (of grootouders) nodig hebben, laten we dat via de Parro-app weten.
Een bijzondere vorm van ouderhulp zijn de ouders die samen regelmatig in gebed gaan voor de school. Wie mee wil en kan bidden, kan contact opnemen met diana.westhuis@prohles.nl 
Nog een bijzondere vorm van ouderhulp is deelnemen aan de Medezeggenschapsraad: MEDEZEGGENSCHAP
De MR-leden, ouders en leerkrachten, bespreken met elkaar en directie alles wat voor school van belang is. Een MR-lid neemt in principe deel aan de MR voor een periode van drie jaar. Voor een aantal zaken heeft de directie instemming of advies van de MR nodig. Bijvoorbeeld als het rooster wordt gewijzigd, het schoolplan wordt aangepast, er een andere leermethode wordt aangeschaft, bij de benoeming van nieuw personeel, besteding van geld, enzovoort. 

Elk jaar keren ook de formatie en de begroting weer terug op de agenda: hoeveel leerlingen zijn er volgend jaar? Hoeveel geld is er? Welke klassenindeling heeft de directie op het oog? Daarnaast zijn er ook onderwerpen waarbij mee wordt gedacht over een probleem of juist over iets leuks. Wat vinden we handig en verstandig? Wat zouden de ouders daarvan vinden? Bijvoorbeeld als het gaat om de organisatie van het overblijven, pesten en veiligheid. Kortom, alle zaken die het wel en wee van de hele school betreffen.

De MR behandelt nooit individuele gevallen, hiervoor is de leerkracht het eerste aanspreekpunt.
De MR behartigt de belangen van alle ouders. Input van ouders is dus heel belangrijk voor ons! Heb je een tip, bespreekpunt of idee dan kun je ons uiteraard aanspreken of een mail sturen naar mr.rehobothschool@prohles.nl

De MR bestaat uit zes leden: De oudergeleding bestaat uit drie ouders: Gerwin Ouwehand, Suzanne de Vreugd en Jaap Zuyderduyn. De teamgeleding bestaat uit drie teamleden: Willemieke van Rijn, Madelijne Remmelzwaal en Caroliene van der Meij. Directeur Kees Westhuis is aanwezig bij de MR-vergaderingen zodra hij door de MR hiervoor wordt uitgenodigd.

"Toen brak hij vandaar op en groef een andere put en daarover kregen zij geen onenigheid.
Daarom gaf hij hem de naam Rehoboth, want, zei hij, nu heeft de HEERE ruimte voor ons gemaakt."
Genesis 26: 22 | Over de betekenis van de naam Rehoboth

Wij staan op de kaart!

Benieuwd naar nog meer informatie, tevredenheidspeilingen en vergelijking met andere basisscholen?
Klik hier